ព័ត៌មានផលិតផល

  • ជាន់ SPC

    1. បៃតង និងការការពារបរិស្ថាន។កម្រាល SPC គឺជាប្រភេទសម្ភារៈជាន់ថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយការបំភាយជាតិ។ជ័រ PVC ដែលជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់នៃកម្រាល SPC គឺជាធនធានកកើតឡើងវិញដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងមិនមានជាតិពុល។វា​គឺ​ជា 100​% មិន​មាន​ផ្លូវការ ...
    អាន​បន្ថែម